ÁSZF

CARTA Financial bérleti szerződéseinek általános szerződési feltételei

Hatályos: 2020. október 15. napjától

Általános kikötések

A Bérleti Feltételek alkalmazásában a Bérlő az a természetes személy, ill. jogi személy gazdasági társaság és/vagy szervezet, akinek a részére a Bérbeadó bérleti szolgáltatást nyújt.

A természetes személy Bérlő kijelenti, hogy olyan 90 napot meghaladó tartozása nincs, amely meghaladja a minimálbér összegét, ill. a jogi személy Bérlő esetén a társaság  jegyzésére jogosult a dokumentáció aláírásával kijelenti, hogy megbízható adós, és egyetlen pénzügyi intézetnek sem tartozik, ezáltal nincs a hitelinformációs rendszerben, KHR-ben hiteladós listán, köztartozása nincs.

Bérleti szerződéskötéshez az alábbiak szükségesek:

Cégkivonat (vállalkozói igazolvány) másolata, aláírás minta, az utolsó két év mérlege, eredmény-kimutatása, főkönyvi kivonata, személyi igazolvány /útlevél/, lakcímkártya, adókártya

1. A szerződés tárgya

1.1.Bérbeadó a Bérlő által kiválasztott, és megtekintett, az Adatlapon rögzített Járművet határozott időre bérbe adja. A Bérbeadó és a Bérlő kifejezett szándéka arra irányul, hogy a bérleti jogviszony a szerződésben meghatározott határozott időtartamig fennálljon. A bérleti szerződés alapján a Felek szándéka kizárólag a bérlet tárgyára vonatkozó használati jog időleges, ellenérték fejében történő átengedésére irányul, és nem terjed ki a tulajdonjog átruházására. A Bérlő kijelenti, hogy tudomással bír a Jármű koráról, műszaki paramétereiről, használhatóságáról, és használtsági fokáról. A felek rögzítik, hogy a bérlet tárgyát képező gépjárművet kizárólag a Bérlő választotta ki, a bérlet tárgyát a Bérlő jelölte meg. Ezen körülményre figyelemmel a Bérbeadót a bérlet tárgyát képező gépjármű vonatkozásában kellék és jogszavatosság nem terheli a Bérlő felé.

1.2. A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megfelelő gondossággal kiválasztott Járművet saját költségén üzembe helyezi, és határozott időtartamra (a bérlet futamidejére) használatba veszi, továbbá a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségeinek minden körülmények között eleget tesz. Fizetési kötelezettségnek tekintik a Felek a bérleti díjfizetési kötelezettséget, a késedelmi kamatokat, és a költségeket, valamint a bérlet tárgyával kapcsolatos – jelen szerződésben nem szabályozott – bárminemű fizetési kötelezettséget. (Pl. a járműben vagy a jármű által okozott kár.)

1.3. A Bérbeadó a Járművet nyilvántartásában kimutatja, és elszámolja a könyvei szerinti amortizációs költséget.

1.4. A Bérlő tudomásul veszi hogy a Bérleti szerződés tárgyát képező Jármű a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ( székhelye: 1051 Budapest, József A. út 8., adószáma: 10433748-2-44) mint lízingbeadó – a továbbiakban: Lízingbeadó – által finanszírozott és a Lízingbeadó kizárólagos tulajdonát képezi, amely Jármű finanszírozására a Lízingbeadó és Bérbeadó Pénzügyi lízingszerződést kötöttek, mely jelenleg is hatályos.

1.5. A Bérbeadó tájékoztatja a Bérlőt, hogy a Lízingbeadó hozzájárult ahhoz, hogy a Lízingbeadó tulajdonát képező, a Pénzügyi lízingszerződés alapján a Bérbeadó használatába és birtokába kerülő Járművet a Bérbeadó a Bérlő használatába átadhassa, a Bérleti szerződésben foglalt feltételekkel.

1.6. A Bérlő a Pénzügyi lízingszerződés alapján és arra tekintettel ezennel kifejezetten elfogadja, hogy – Lízingbeadó a Lízingszerződés tárgyát képező Jármű Bérlő általi használatához – a bérlet futamidejétől függetlenül . a Pénzügyi Lízingszerződés futamidejének időtartamára, illetve a Pénzügyi Lízingszerződés futamidő előtti megszűnése esetén, a megszűnés időpontjáig járul hozzá;

– a Járműre fennálló CASCO biztosítási szerződés alapján a biztosítási szolgáltatási összegek kifizetésére kizárólag a Lízingbeadó, mint tulajdonos és (társ)biztosított javára vagy írásbeli hozzájárulásával kerülhet sor;

– a Bérbeadó és Bérlő között fennálló Bérleti szerződés szerződéses feltételei nem módosítják, illetve semmilyen módon nem érintik a Lízingbeadó s a Bérbeadó között fennálló Pénzügyi Lízingszerződés rendelkezéseit és a Lízingbeadó ebből eredő jogai érvényesíthetőségét, így amennyiben a Lízingbeadó és Bérbeadó között fennálló Pénzügyi Lízingszerződés bármely okból felmondásra kerül, az a Bérlő javára szóló használati jog azonnali hatályú megszűnését illetve visszavonását is jelenti;

– a Pénzügyi Lízingszerződés bármely okból, akár a futamidő lejártát megelőző megszűnése esetén, a Bérbeadó, mint lízingbevevő és a Bérlő ezennel visszavonhatatlanul lemondanak a birtokvédelmi jogukról a Lízingbeadó javára és a Bérlő ezennel kötelezi magát arra, hogy a Járművet a Lízingbeadó felszólítására a Lízingbeadó vagy az általa megbízott személy birtokába adja, annak minden tartozékával és okmányával együtt;

– a Bérleti szerződés alapján bármely jogcímen őt terhelő fizetési kötelezettség teljesítésének a helye kizárólag a Bérbeadó Lízingbeadónál vezetett a bérleti szerződésben meghatározott számú számlája lehet, amely a bérlet futamideje alatt nem módosulhat. 

2. A Jármű átvétele

2.1. A Bérlőt terheli valamennyi kötelezettség és költség, amely a Jármű átvételével, üzembe helyezésével kapcsolatosan felmerül.
– Ha a Jármű a Bérlő kérésére harmadik személytől kerül új, vagy használt állapotban beszerzésre, a Járművet érintő jótállási és szavatossági jogokat a Bérbeadó átruházza a Bérlőre. Ezen igények érvényesítése érdekében a Bérlő közvetlenül a Szállítóval szemben jogosult eljárni, a Bérbeadót a Jármű rendeltetésszerű használatra alkalmassága tekintetében kellékszavatosság nem terheli.
– Ha a Bérlő már eredetileg is a Bérbeadó tulajdonában álló Járművet választja ki, úgy a Bérbeadó az átadáskor jegyzőkönyvben rögzítve átadja a Jármű üzemeltetéséhez szükséges dokumentumokat.

2.2. A Jármű átadás-átvételéről felek az e szerződés mellékletét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvet veszik fel. A Jármű rendszeres használatba vételének kezdő napja: a Jármű  tényleges átadás-átvételét igazoló jegyzőkönyv aláírásának a napja.

A felek kijelentik azonban, hogy a bérleti szerződés Adatlapon rögzített kezdő időpontja, ill. a bérleti díj fizetési kötelezettség kezdő időpontja eltérhet az átadás időpontjából.

2.3. A Járművet átvenni, vagy a szerződés lejártát követően visszaadni a Jármű Bérlője, vagy annak megbízottja jogosult, illetőleg kötelezett. 3

. A bérlet tárgyának tulajdonjoga és használata

3.1. A felek rögzítik, hogy a Bérbeadó jogosult a bérlet tárgyát képező gépjárművel rendelkezni, azt bérbe adni. A Jármű törzskönyvében tulajdonos változás nem történik. A Jármű forgalmi engedélyébe üzembetartóként a Bérlőt jegyzik be, amennyiben a Bérlő erre igényt tart. Az üzembentartóbejegyeztetése iránt a Bérlő költségén a Bérbeadó intézkedik. 

3.2. Bérlő a jelen szerződés alapján fennálló fizetési kötelezettségének teljesítésével jogosult a bérleti jogviszony fennállásának ideje alatt a Járművet rendeltetésszerűen használni, és annak hasznait szedni.

3.3. Amennyiben a bérlet tárgyát a Bérlő által harmadik személynél kiválasztott, és a Bérbeadó által megvásárolt Jármű képezi, úgy a Bérlő köteles a saját költségén az üzemeltetéshez szükséges engedélyeket megújítani, azokat beszerezni, ennek keretén belül a műszaki vizsgáztatásról gondoskodni.

3.4. Bérlő haladéktalanul értesíti Bérbeadót minden olyan körülményről, amely a Jármű tulajdonosának jogait sérti, vagy veszélyezteti /zár alá vétel, foglalás, végrehajtás stb./ és saját költségére megtesz minden intézkedést ennek elhárítása érdekében. 

3.5. Bérlő a jelen szerződés hatályának időtartama alatt kizárólagos joggal jogosult birtokolni és használni a Járművet, azt azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetőleg bármely, a jelen szerződésen alapuló jogát – Bérbeadó írásbeli előzetes hozzájárulása nélkül – harmadik személyre át nem ruházhatja. A Bérlő a jogviszony hatálya alatt a Járművet más személy használatába vagy birtokába kizárólag a Bérbeadó előzetes írásbeli hozzájárulásával adhatja. Bérlő a Járművet – csak olyan országokban használhatja, melyre érvényes CASCO biztosítása van.

3.6. Bérlő a Járművet saját költségén és kockázatával üzemelteti. Fizeti az üzemeltetéssel és fenntartással járó valamennyi költséget, így pl.:

– A nem megfelelő üzemanyag használatából fakadó meghibásodása miatti javítás,
– Rongálás vagy nem megfelelő használat okozta károk,
– A járműben a Bérlő vagy harmadik személy által elvégzett átalakításoknak betudható károk,
– Gumi meghibásodásának javítási költsége,
– Jármű 15.000 km futásteljesítményenkénti szervízelésének költsége,
– Jármű gumiabroncsának időarányos futás utáni cseréjét,
– a gumik meghibásodásának javítása költsége,
– Jármű kezelési és karbantartási utasításában szereplő összes szerviz-művelet jótállási időtartamon belüli elvégeztetését,
– a Jármű állagának megőrzéséhez szükséges rendszeres szerviz és karbantartás költségei,
– Jármű természetes elhasználódásával összefüggő javításokat,
– Adók, közterhek, biztosítások költsége,
– Közlekedési bírságok, helyszínbírságok, parkolási díjak költsége,
– Jármű meghibásodásával kapcsolatos mentéséből eredő költségek,
– Kezelési költségként minden olyan számla kiállítás díját, mely nem a bérleti díj fizetésre vonatkozik. A kezelési költség a számla nettó értékének 5%, de minimum 2.000.-Ft. + Áfa számlánként.
– Díjbehajtás és a jármű birtokbavételének díja, mely eszközönként és eljárásonként maximum 50.000.-Ft.
– A 2016. évi IX. törvényben meghatározott behajtási költségátalány melynek mértéke 40 euró (jelen szerződéses kikötés a fogyasztói szerződések esetében nem hatályos).

3.7. A Bérlő garanciaidőben a márkaszervizben köteles a javítási és szervizelési munkálatokat elvégeztetni. A garanciaidőn túl ezen kötelezettségét márkaszervizben vagy szakszervizben teljesítheti.

3.8. Bérlő köteles – jelen szerződésben foglaltakon túlmenően – a műszaki dokumentációban előírt, illetve a szakmai tapasztalatok szerint szükségessé vált nagyjavításokat, felújításokat saját költségén – a Bérbeadóval előzetesen egyeztetett – szakszervizben elvégeztetni, hogy a Jármű műszaki színvonala korának megfelelő legyen.

3.9. Bérlő – vétkességére tekintet nélkül – teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Jármű meghibásodásából, megrongálódásából, megsemmisüléséből, eltűnéséből eredő kár megtérítéséért.

A Bérlőt terheli a kártérítési felelősség a Jármű használata során harmadik személynek okozott kár megtérítéséért.

3.10. Bérbeadó jogosult a Jármű rendeltetésszerű használatát – akár használat közben, vagy Bérbeadó által megjelölt címre történő berendeléssel – bármikor ellenőrizni, műszaki állapotáról, az üzemeltetés feltételeiről tájékozódni. Bérlő köteles a Jármű üzemeltetési helyét Bérbeadóval közölni, valamint – Bérbeadó ez irányú igénye esetén – Jármű megtekintését Bérbeadó által megjelölt időpontban lehetővé tenni. Bérlő a Járműről, annak használatával kapcsolatban Bérbeadó kérésére köteles adatokat szolgáltatni.
A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérbeadó a szerződéskötést megelőzően, vagy azt követően a Járműbe GPS vagy egyéb vagyonvédelmi eszköz beszerelését írja elő, ennek a Bérlő eleget tesz, és egyben biztosítja a GPS rendeltetésszerű használatát, valamint megfizeti a beszereléssel és az üzemeltetéssel járó költségeket.

3.11. A Bérbeadónak joga van évente legalább egy alkalommal saját műhelyében a Járművet átvizsgáltatni, és így ellenőrizni a Jármű műszaki állapotát.

3.12. A Bérlő a bérlet tárgyán – a Bérbeadó előzetes hozzájárulása nélkül – semmilyen átalakítást nem végezhet. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérlő a bérlet tárgyán értéknövelő beruházásokat eszközöl, vagy bármilyen átalakítást végez, úgy az a bérlet tárgyát képező Jármű tartozékává válik. A bérleti jogviszony alatt, vagy annak megszűnését követően a Bérlő az általa végrehajtott átalakítás vagy értéknövelő beruházás okán semmilyen jogcímen ellenszolgáltatást nem igényelhet a Bérbeadótól.

4. A Bérlő kötelezettségei a Jármű biztosításával kapcsolatosan

4.1. A Bérlő köteles a Járműre kötelező felelősségbiztosítást kötni. A Bérlő a Bérbeadó hozzájárulásával köthet saját jogán CASCO biztosítást. A biztosítási díjak esedékesség időpontjában történő megfizetése a Bérlő kötelezettsége. A biztosítási jogviszonyokat a Bérlő köteles fenntartani a bérleti jogviszony hatálya alatt, illetőleg mindaddig amíg a bérlet tárgyát vissza nem szolgáltatta a Bérbeadónak.

A biztosítási szerződésekben kikötendő, hogy a károkért járó biztosítási összeg a Bérbeadót illeti, az kizárólag neki fizethető ki. Amennyiben a Bérbeadó fizetési kötelezettségének fedezetéül a Jármű biztosítékul szolgál, vagy a Jármű beszerzése pénzügyi lízingszerződés útján történik, úgy a Bérbeadó kikötheti, hogy a CASCO biztosítási szerződésben kedvezményezettként a jogosult pénzügyi vállalkozás legyen megjelölve. A biztosítási díjak fizetésének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, mely lehetőséget ad a Bérbeadó részére a szerződés azonnali hatályú felmondására.

4.2. A bérleti jogviszony fennállása alatt a Bérbeadó jogosult CASCO biztosítást kötni, és ennek költségét számla benyújtása útján a Bérlő felé érvényesíteni.

4.3. Amennyiben a Bérbeadó hozzájárult ahhoz, hogy a Bérlő saját jogon CASCO biztosítást kössön, úgy köteles negyedévente ajánlott küldeményként megküldeni a Bérbeadó részére azokat az okiratokat, dokumentumokat, amelyek igazolják a biztosítási jogviszony fennállását, és azt hogy a Bérlő a díjfizetési kötelezettségét teljesítette.

5. Díjfizetés

5.1. Forint alapú szerződés esetén a szerződés mellékletét képező Adatlapon és 2. számú mellékletben rögzített mértékű díjakat, az ott meghatározott teljesítési határnapon köteles a Bérlő megfizetni. A bérleti díjak a 3 havi HUF BUBOR, mint referencia kamatláb figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Bérbeadó fenntartja a jogot, hogy a 3 havi HUF BUBOR változása miatt a változás mértékéig a bérleti díjakat módosítsa. Az így elkészített fizetési ütemezés az eredeti helyébe lép, s a Bérlő aláírása nélkül is érvényes és hatályos. A Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a bérleti díj mértékét jelen pontban foglaltak szerint módosítsa.

5.2. A bérlet tárgyát képező gépjármű(vek) bármilyen meghibásodásából eredő esetleges használatkiesés, illetve birtoklásban történő akadályoztatás, vagy a Jármű használatával kapcsolatosan felmerülő bármilyen káresemény bekövetkezte nem érinti a Bérlő díj fizetési kötelezettségét.

5.3. A szerződéskötéskor a Bérlő a Bérleti Szerződés Adatlapjában meghatározott mértékű óvadékot fizeti meg amennyiben erre a Bérbeadó igényt tart.

5.4. Amennyiben a Felek óvadék fizetésében állapodtak meg, az óvadékból a Bérbeadó jogosult kielégíteni igényét abban az esetben, ha a Bérlő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. Az óvadékot a bérleti jogviszony alatt a Bérlő köteles 3 banki napon belül az eredeti összegre kiegészíteni, ha a Bérbeadó igényérvényesítése miatt annak összege csökken. Amennyiben Bérlő ezen kötelezettségét megszegi, a Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

Az óvadék összegét a Bérbeadó a Bérlőnek a szerződésszerű teljesítéssel (a bérleti jogviszony megszűnését követően 15 napon belül) kamatmentesen visszafizeti, abban az esetben ha a Bérlővel szemben kielégítetlen igénye nincs.

A Bérbeadó jogosult a visszafizetendő óvadék összegét csökkenteni a Bérlővel szemben bármilyen jogcímen fennálló követeléseinek összegével.

5.5. Ha a Bérlő az Adatlapon rögzített és a Bérbeadó által kikötött éves futásteljesítmény mértékét túllépi, a túlhasználat után a többlet kilométerekre mértékű túlhasználati díjat köteles fizetni. A túlfutás után fizetendő díj nettó összege kilométerenként: havi bérleti díj összege osztva egy hónapra engedélyezett futásteljesítménnyel.

A túlhasználat következtében esedékessé váló díj elszámolására és megfizetésére a szerződés megszűnésekor kerül sor.

A Bérbeadó jogosult a futásteljesítményre vonatkozó megállapodás teljesülését hat havonta egy alkalommal ellenőrizni.

5.6 A fizetési kötelezettségét a szerződésben meghatározott határnapig köteles a Bérlő átutalással a Bérbeadó által megjelölt bankszámlára teljesíteni. Fizetési késedelem esetén a Bérbeadó nem köteles a Bérlőt a teljesítésre felszólítani. Fizetési póthatáridő biztosítását a felek nem kötik ki.

5.7. Bérlő jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy Bérbeadó a jelen szerződésben foglalt bérleti díj összegét – bankkal kötött engedményezés  megállapodás alapján – Bérbeadó által megjelölt bankra engedményezheti, mely esetben a Bérlő díjfizetési kötelezettségét joghatályosan csak a Bérbeadó által megjelölt bank részére teljesítheti.

5.8. A Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amikor a Bérbeadó részére átutalt díj a Bérbeadó által megjelölt bankszámlán és a megjelölt időpontban jóváírásra került, vagy pénztárába készpénzfizetéssel befizetésre kerül.

Ha a fizetés átutalás útján történik, úgy a Bérlő az átutalás “közlemény” rovatában köteles feltüntetni a fizetés alapjául szolgáló e szerződés számát, valamint az illető fizetési kötelezettséget tartalmazó számla számát.

5.9. Bérlő bármely, az e szerződésen alapuló fizetési kötelezettségének esetleges késedelmes teljesítése esetén köteles Bérbeadó részére késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat + 8%-al növelt értéke. A Bérlő befizetéseit először mindig a lejárt késedelmi kamatok, költségek majd a bérleti díjhátralék törlesztésére kell elszámolni.

5.10. A Bérlő bármely követelése a Bérbeadóval szemben a Bérlő bérleti díjfizetési kötelezettségét nem érinti, arra nézve a beszámítás lehetőségét a felek kifejezetten kizárják.

5.11. A szerződő felek rögzítik, hogy a bérleti díj mértékét arra tekintettel határozták meg, hogy a Bérbeadó a kellékszavatossági felelősségét a bérlet tárgyát képező Jármű vonatozásában kizárta.

5.12. Amennyiben bármilyen ok miatt a biztosítási díjat vagy egyéb költséget a Bérlő helyett a Bérbeadó fizeti meg, úgy köteles számla alapján a Bérlő a Bérbeadó felhívására ezt megfizetni.

6. Biztosítás, balesetek, károsodás

6.1. A bérlet tárgyában bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül a Bérlőt terheli a felelősség. Amennyiben a gépjármű hatályos CASCO biztosítással rendelkezésik és az esemény biztosítási eseménynek minősül, úgy a kárrendezés a biztosítón keresztül történik. Ez esetben az önrészesedés mértékéig a Bérlő felel a bekövetkezett kárért, melyet a Bérbeadó felhívására köteles megtéríteni.

A biztosítás alapján járó kártérítés összege a Bérbeadót illeti meg. Amennyiben a bérlet tárgyát képező Jármű finanszírozóval kötött pénzügyi lízingszerződés tárgyát képezi, a kártérítés összege a Lízingbeadót illeti.

6.2. A Bérlő köteles maradéktalanul betartani a CASCO és a kötelező biztosítás során a biztosító által előírt szerződéses feltételeket, különös figyelemmel a kárbejelentés módjára és időpontjára, továbbá azon rendelkezése, mely szerint a gépjármű forgalmi engedélye, törzskönyve, pótkulcsa ajárműben nem hagyható, indítókulcsárólmásolat kizárólag a  biztosítóhoz történő bejelentést követően készíthető..

Káresemény esetén a kár bejelentésére a biztosító felé a Bérlő köteles.

6.3. A biztosítási jogviszony útján meg nem térült kár összegét köteles a Bérlő megfizetni. A Bérlő az önrész mértékén túl köteles megfizetni a gépjármű forgalmi értékéből avulás (amortizáció) jogcímén, valamint a Bérlő károkozásban történő közrehatása miatt a biztosító által levont összeget.

6.4. Közúti baleseteknél, káreseményeknél a Bérlő 48 órán belül köteles szóban (telefonon), majd írásban (faxon vagy e-mail) a Bérbeadót tájékoztatni. A Bérlő köteles megtenni mindazt az intézkedést – a Bérbeadó ügyintézésének megkezdéséig – amely a biztosítás érvényesítéséhez, valamint a károkozó személyének felderítése érdekében haladéktalanul szükséges.

6.5. Ha a Jármű baleset, egyéb károsodás, vagy meghibásodás következtében átmenetileg használhatatlanná válik, úgy köteles a javításról a Bérlő haladéktalanul, saját költségén intézkedni. Amennyiben a jelen pontban foglalt okok miatt a Jármű használatában a Bérlő átmenetileg korlátozva van, ez a körülmény nem mentesíti a bérleti díj fizetési kötelezettség alól.

6.6. A Jármű megsemmisülése, vagy baleset, illetőleg bármely ok eredményeként bekövetkezett károsodása következtében beállott végleges rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válása esetén a szerződés lehetetlenülés következtében megszűnik. Amennyiben a szerződés megszűnését eredményező ok a Bérlő érdekkörében felmerült körülmények miatt következik be, úgy a Bérlő köteles a szerződés 7.8. pontjában kikötött mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.

7. A szerződés megszüntetése, jogkövetkezményei, az elszámolás módja

7.1. E szerződést megszünteti:
– a szerződésben kikötött határozott idő eltelte,
– a szerződő felek erre irányuló közös megegyezése
– Bérbeadó vagy a Bérlő rendkívüli felmondása,

7.2. A Felek rögzítik, hogy a bérleti jogviszony abban az esetben sem alakul át határozatlan idejűvé, ha a határozott idő lejártát követően a Bérlő a Járművet továbbhasználja, és ez ellen a Bérbeadó nem tiltakozik.

7.3. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a bérleti szerződésben meghatározott lejárati idő előtt a Bérlő a bérlet tárgyát bármilyen ok miatt visszaadja és a szerződéses jogviszonyt a továbbiakban fenntartani nem kívánja, ez jogellenes felmondásnak minősül, és a Bérlő köteles a szerződésben kikötött jogkövetkezményként meghiúsulási kötbért fizetni.

7.4. A Bérlő rendes felmondás útján jelen szerződést a kikötött határozott időn belül nem mondhatja fel. Az ettől eltérő magatartás jogellenes felmondás, függetlenül attól, hogy a járművet a Bérbeadó átadta-e már a Bérlő részére vagy sem.

7.5. A Bérbeadó jogosult e szerződést – külön a teljesítésre történő felszólítás, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés nélkül – Bérlő szerződésszegése esetén azonnali hatállyal rendkívüli felmondás útján felmondani, különösen az alábbi esetekben:
– A szerződésszerűen átvételre felajánlott Jármű átvételét Bérlő megtagadja, vagy elmulasztja,
– A Jármű megrongálódott és javítása (helyreállítása) nem lehetséges, megsemmisült, vagy ellopták,
– A Bérlő bérleti díjfizetési késedelme a 15 napot meghaladja,
– A Bérlő ellen csődeljárás indul, vagy felszámolását rendelik el, vagy fizetésképtelenség veszélye áll fenn,
– A Bérlő jogutód nélküli megszüntetése iránt végelszámolási eljárást indult illetőleg a Bérlő vállalkozói engedélyét (igazolványát) jogerősen visszavonták,
– A Jármű üzemeltetési szabályait nem tartja be a Bérlő, vagy ha a Bérbeadót ellenőrzési jogai gyakorlásában akadályozza,
– A Bérlő a Járművet a Bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül albérletbe adja vagy használatát bármely jogcímen másnak a Bérlő engedélye nélkül átengedi,
-A Jármű km-óráját, annak zárát megrongálja, felbontja, a km-órát kikapcsolja, km-óra nélkül, vagy rossz km-órával használja a Járművet, továbbá a Járműbe beszerelt GPS működésképtelenné válik, és nem intézkedik haladéktalanul annak kijavításáról vagy pótlásáról, (a Bérbeadó segítségével, és tájékoztatása mellett)
– Ha a Bérlő gazdasági társaság vagy szervezet, tulajdonosi szerkezetét vagy a képviseleti jogot a Bérbeadó tájékoztatása nélkül változtatja meg,
– A Jármű üzemeltetésével felmerülő költségeket, adókat, biztosítási díjakat a Bérlő nem fizeti meg.
– A Bérlő a biztosítási jogviszony fennállását, illetőleg a díjfizetés teljesítését nem igazolja a Bérbeadó felé.
– A Bérlő az új bankszámla számát a Bérbeadónak 3 napon belül nem jelenti be, vagy az új számlaszámra az inkasszós megállapodást nem írja alá.

7.6. A szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó jogosult:
a./ birtokba venni a Járművet,
b./ amennyiben a bérlőnek bérleti díj hátraléka van, vagy egyéb jogcímen fizetési kötelezettsége áll fenn, követelheti ennek azonnali teljesítését,
c./ amennyiben a Bérlő szerződésszegést követett el, úgy kártérítést követelhet, illetőleg kötbér igényét érvényesítheti.

7.7. A szerződés hatályának megszűnése esetén megszűnik Bérlőnek a Járműre vonatkozó birtoklási és használati joga, Bérbeadó jogosult azt visszavenni, értékesíteni vagy újra bérbe adni.

A bérleti jogviszony megszűnése esetén a Bérlő köteles a jogviszony megszűnésének napján a bérlet tárgyát a Bérbeadó a cégnyilvántartási adatok szerinti szolnoki telephelyén munkaidőben 09.00-15.00 óra között átadni. Amennyiben a bérleti jogviszony megszűnésének napja munkaszüneti nap, úgy a következő munkanapon köteles a Jármű átadására a Bérlő.

Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségét nem teljesíti, úgy jogosult a Bérbeadó behajtás útján intézkedni a Bérlő költségére a Jármű birtokbavétele iránt. A Jármű visszaadásakor köteles a Bérlő átadni a Jármű tartozékait és a forgalmi engedélyt, valamint valamennyi kapcsolódó dokumentumot, és tartozékot.

A Bérlő a szerződés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szerződés megszűnését követően a Bérbeadó a Járművet előzetes értesítése és hozzájárulása nélkül bármikor és bárhol birtokba vegye.

7.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés a Bérlőnek felróható ok miatt, vagy bármilyen szerződésszegő magatartása következtében szűnik meg a határozott idő lejárta előtt, úgy köteles a Bérlő meghiúsulási kötbért fizetni.

Meghiúsulási kötbért köteles a Bérlő fizetni akkor is, ha a szerződést a Bérbeadó jogszerű, rendkívüli felmondás útján szünteti meg a Bérlő szerződésszegése okán.

A meghiúsulási kötbér mértéke 8 havi bruttó bérleti díj összege.

7.9. Amennyiben a Bérlő a bérlet tárgyának visszaadásával késedelembe esik, úgy köteles a késedelem időszakára késedelmi kötbért fizetni. A késedelmi kötbér mértéke naponta a bérleti szerződés alapján egy napra fizetendő bérleti díj mértékének nyolcszoros összege.

7.10. A Bérlő tudomásul veszi, hogy a kötbér fizetésen túl a Bérbeadó jogosult a szerződésszegésből eredő, a kötbért meghaladó kárának megtérítésére is igényt tartani.

A Bérlő tudomásul veszi a Bérbeadó azon tájékoztatását, hogy amennyiben a szerződésben kikötött határozott idő lejárta előtt a szerződés megszűnik vagy a gépjárművet a szerződés megszűnését követően késedelmesen adja vissza a Bérbeadónak elmaradt haszon jogcímén is kára keletkezik.

7.11 Bérbeadó a rendkívüli felmondást írásban köteles a Bérlővel közölni. A Bérlő köteles a szerződés szerint fennálló valamennyi tartozását a felmondás kézhezvételét követően azonnal megfizetni. A rendkívüli felmondás a kézbesítés napján lép hatályba. A felmondás kézbesítésének napja a felmondást közlő levél tértivevényén szereplő átvételi időpont, vagy ha az írásbeli értesítést a Bérlő nem veszi át, mert időközben ismeretlen helyre költözött, vagy az értesítés „nem kereste” vagy „ a címzett ismeretlen” vagy „az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza, úgy kézbesítésnek a feladást követő 5. napot tekintik a Felek. Ennek megfelelően a Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a felmondás kézbesítésére a Bérlőnek felróható ok miatt nem kerülhetett sor, és a küldemény a jelen pontban megjelölt jelzéssel érkezik vissza a Bérbeadóhoz, úgy abban az esetben is a Felek a felmondást kézbesítettnek tekintik, mely a küldemény feladását követő 5. napon hatályba lép és jogkövetkezményei beállnak.

7.12. A Bérbeadó a felmondást a Bérlő jelen szerződésben megjelölt címére, gazdasági társaság esetén pedig a cégnyilvántartásban nyilvántartott székhelyére köteles megküldeni. A Bérbeadó jogosult a felmondást személyesen vagy meghatalmazott útján közvetlenül kézbesíteni, és ez esetben a bérlet tárgyát azonnal birtokba venni.

7.13. Amennyiben a Bérlő a gépjárművet nem adja vissza, a Bérbeadó jogosult a Bérlő költségére az illetékes hatóságoknál intézkedni a forgalmi engedély bevonásáról, a forgalomból való kivonásról, ill. az újra forgalomba helyezésre.

Amennyiben a Bérlő a birtokbaadási kötelezettségét nem teljesíti, Bérbeadó jogosult a Bérlő költségére a bérelt tárgyat haladéktalanul elszállíttatni, vagy azt a Bérbeadónál maradó járműkulcsok felhasználásával bárhonnan, beleértve ebbe a Bérlő telephelyét is, a Bérlő e szerződésbe foglalt, vissza nem vonható hozzájárulásával elhozni. A Bérbeadó fenti eljárását Bérlő nem akadályozhatja és ezen intézkedéseket, a Bérbeadó a Bérlő költségére teszi.

7.14. A bérleti szerződés megszűnésekor a Bérlő a Járművet köteles a biztonságos közlekedésre alkalmas műszaki állapotban visszaszolgáltatni. A Jármű elhasználódása, állagromlása nem haladhatja meg a rendeltetésszerű használat melletti átlagos elhasználódás mértékét. Amennyiben a Bérlő ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a visszavett Járművet jogosult a Bérbeadó a működőképesség helyreállítása érdekében megjavíttatni, melynek költségeit a Bérlő köteles megfizetni.

8. Egyéb feltételek

8.1. Bérlő az adataiban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul köteles a Bérbeadóval írásban, / fax vagy e-mail / vagy ajánlott levélben közölni.

8.2. A szerződő felek esetleges jogvitájuk eldöntésére pertárgyértéktől függően kikötik a Szolnoki Törvényszék ill. a Szolnoki Járásbíróság kizárólagos illetékességét, és a magyar jog hatályát.

8.3. Amennyiben jelen szerződés vagy annak bármely mellékletének rendelkezése valamilyen okból érvénytelen, vagy utóbb érvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezés hatályát. Ebben az esetben felek kötelesek az érvénytelen rendelkezést olyan hatályos vagy végrehajtható rendelkezéssel helyettesíteni, amely a legjobban megfelel a hatályát vesztett vagy végrehajthatatlan rendelkezés szellemének és gazdasági célkitűzéseinek.

8.4. A Bérbeadó kötelezi magát arra, hogy a Bérlő adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendlelkezéseknek megfelelően kezeli. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó a személyes adatait a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kezelje, és nyilvántartsa. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Bérbeadó bármely tagja, megbízottja, vagy vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy jogi képviselője megismerje, kezelje az adatkezelésre irányadó szabályok szerint. A Bérlő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Bérbeadó a vele jogviszonyban álló, bérleti szerződéshez kapcsolódó biztosító társaság, vagy pénzügyi intézmény részére átadja.

A felek kijelentik, hogy a szerződéses jogviszony során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrzik.

8.5. Jelen szerződésben foglalt rendelkezések akként értelmezendők, hogy az átadás-átvétel időpontjától a Járművel kapcsolatos kárveszélyt vétkességre tekintet nélkül teljes mértékben a Bérlő viseli, mindaddig amíg a Járművet a Bérbeadó birtokába vissza nem adja.

8.6. Amennyiben a Bérbeadó előírja, a szerződés aláírását követően a Bérlő vállalja, hogy 8 napon belül saját költségére közjegyzői okiratba foglalt kötelezettséget vállal jelen szerződésből eredő minden fizetési kötelezettségére, továbbá a szerződés megszűnése esetére a Jármű Bérbeadó részére történő kiadásra, birtokba bocsátásra.

8.7. A Bérlő jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Bérbeadó bárkivel megállapodást kössön arról, hogy jelen szerződésbe a Bérbeadó jogutódaként belép. A Bérbeadó köteles a személyében bekövetkezett változásról írásban a Bérlőt értesíteni. Az értesítés kézhezvételének napján a Bérbeadó személyében bekövetkezett jogutódlás külön írásbeli szerződés-módosítás nélkül hatályossá válik. A Bérbeadó jogosult továbbá jelen szerződésből eredő követelését másra engedményezni, vagy bármilyen jogcímen átruházni.

8.8. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Bérlő, mint számlatulajdonos azonnali beszedési megbízásra jogosítja fel a Bérbeadót valamennyi bankszámlájának terhére. Az azonnali beszedési megbízás teljesítéséhez szükséges felhatalmazó levelek feltétel nélküliek, a Bérbeadó bármely igényét jogosult a felhatalmazás alapján érvényesíteni.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a felhatalmazás kizárólag a Bérbeadó hozzájárulásával vonható vissza. Amennyiben az azonnali beszedési megbízás érvényesítéséhez – bármely okból – a bankszámla felett rendelkezésre jogosult személyek ismételt aláírása szükséges, ezt haladéktalanul megteszik. A Bérlő felhatalmazza számlavezető bankjait, hogy fedezet hiánya miatt nem teljesített fizetési megbízásokat a szükséges fedezet biztosításáig – legfeljebb 35 napig – függőben tartsa.

A Bérlő kijelenti, hogy valamennyi bankszámlájáról tájékoztatta a Bérbeadót, és kötelezettséget vállal arra, hogy minden új bankszámlájáról a bankszámla szerződés megkötésétől számított 3 napon belül írásban tájékoztatja a Bérbeadót, és ezzel egyidejűleg az arra vonatkozó felhatalmazó levelet részére átadja.

8.9. A szerződés aláírásával a Bérlő elismeri és egyben igazolja, hogy az ÁSZF-ben foglalt szerződéses feltételeket egyedileg a szerződés aláírását megelőzően megtárgyalták.

A Bérlő kijelenti, hogy az ÁSZF-ben rögzített szerződéses feltételeket a szerződés aláírását megelőzően teljes terjedelmében megismerte, az abban foglaltakkal egyetértett, és azt elfogadta.

8.10. A Bérlő jelen okirat aláírásával elismeri, hogy a Bérbeadó a szerződés aláírását megelőzően részletesen tájékoztatta az ÁSZF-ben rögzített lényeges kikötésekről, különös hangsúlyt fektetve a Bérlőt terhelő szerződéses kötelezettségekre, valamint a szerződésszegés jogkövetkezményeire.

A felek rögzítik, hogy a szerződés aláírását megelőzően a Bérbeadó részletesen tájékoztatta a Bérlőt az ÁSZF-ben rögzített Bérlőt terhelő fizetési kötelezettségek körében a kamat, a késedelmi kamat, a meghiúsulása kötbér és a késedelmi kötbér mértékére, valamint a Bérlőt terhelő költségek terjedelmére. A Bérlő kijelenti, hogy ezen szerződéses kikötéseket elfogadja.

A Bérlő jelen okirat aláírásával is elismeri a Felek azon megállapodását, mely szerint az ÁSZF a szerződés részét képezi, és kijelenti, hogy az abban foglalt szerződéses kikötésekkel egyetért.

8.11. Teljességi záradék: A Felek kijelentik, hogy az írásban rögzített szerződésük a szóbeli megállapodásuk valamennyi feltételét tartalmazza, az teljes körű, ezen körülményre tekintettel az írásba nem foglalt szóbeli megállapodásaik hatályukat vesztik.

logo-01

E-mail: carta@carta.hu

Telefon: +36 30 452 4040

Szolnoki iroda: 5000 Szolnok, Thököly út 100.

Budapesti iroda: 1139 Budapest, Meder út 6.

Scroll to Top